FMCG &
Lifestyle

Vores kompetencer inden for FMCG spænder bredt, men vi rådgiver primært om branding og forbrugerinvolvering.

Invol-
vering

Vi involverer og engagerer mål- gruppen, så de ændrer holdning og adfærd – og fortæller det gode budskab videre.

Uddannelse &
Organisation

Vi har stor erfaring med rekrutterings- og brandingkampagner for uddannelsesinstitutioner og større organisationer.

Forsyning
& Miljø

Vi har udviklet en model, der kombinerer et nyudviklet databaseværktøj med beboerinvolvering og markedsføring.

Travel &
Tourism

Vi sikrer presseomtaler og markedsfører hoteller, charterrejser, ferielejligheder, hotelbooking- portaler og flybookingportaler.

Stra-
tegi

Vi sikrer en strategi, der sætter dagsorden i medierne, blandt forbrugere, politikere, eksperter og andre KOLs.

Kompas
analyse

Vores interne analyseafdeling sikrer PR-nyheder og åbner døre, som før har været lukkede.

Fi-
nance

Vi rådgiver banker, pensionsselskaber, money transfers, investerings- selskaber og valuta- virksomheder.

PR

Vi er specialiseret i survey-PR med udgangspunkt i kundens kernebudskaber, fordi det virker.

Healthcare

Healthcare er vores speciale og udgør halvdelen af Kompas Kommunikations forretning.

Digital
Kommunikation

Vi hjælper med direct marketing, kampagnesites, web-surveys, sociale medier, apps og virale kampagner.

KOMPETENCER

Kompas Kommunikation er et 360° kommunikationsbureau. Vores speciale er PR (særligt survey-PR), men vi arbejder med stort set alle former for kommunikation lige fra strategisk kommunikation og stakeholder relations til digital kommunikation og markedsføring. Både B2C og B2B.

PR som massemarkedsføring: Vi sætter dagsorden i medierne. Det øger kendskabet til kunden / produktet og skaber salg. Vi skaber medieomtaler, der både understøtter budskaber og opfylder mediernes nyhedskriterier. Bl.a. positionerer vi budskaber i medierne via egne pålidelige undersøgelser foretaget blandt målgruppen i samarbejde med eksperter.

Synergi mellem PR og reklame: Annoncering i kombination med PR skaber synergi og bundlinje. Vi tilbyder at styre den samlede kampagne i samarbejde med vores AD’er og programmør. Med samlet overblik og strategisk indsigt sikrer vi synergi mellem alle led i markedsføringen. Det giver større værdi pr. marketingkrone.

Issues management og stakeholder relations: Vi involverer altid nøglepersoner i vores kampagner. Det sikrer medejerskab, gennemslagskraft og pålidelige resultater. Via budskabs- og medietræning styrer vi kunder ud af kriser og kritiske omtaler. Vi tilbyder også hjælp til at oprette og udvikle egne kommunikationsafdelinger. Læs mere om vores kompetencer ved at klikke på kategorierne nedenfor.

BRANCHEOMRÅDER

Vi arbejder med kommunikation og PR inden for stort set alle brancher. Især har vi specialiseret os inden for følgende brancheområder: medicinal, forbrugsvarer, fjernvarme, rejse, uddannelse og organisation.

Læs mere om, hvordan vi arbejder, ved at klikke på brancheområderne nedenfor.

KOMPAS KOMMUNIKATION

Vi er 17 ansatte med specialer inden for bl.a. PR, medical marketing, online-dialog og strategisk kommunikation.

Kompas Kommunikation bor på Toldbodgade 55 i et stort mediehus med reklamebureauer og produktionsselskaber.

Vi er medstiftere af det nordiske PR-netværk Nordic Relations og er desuden en del af det europæiske PR-netværk Scholz & Friends samt
det verdensomspændende Healthcare PR-netværk Health Collective Network. Derudover er vi preferred partner for Den Amerikanske Ambassade i Danmark.

Du kan læse mere om vores netværk, vores medarbejdere og vores eget forbrugerpanel ved at klikke på menuen nedenfor.

STRATEGI

Med udgangspunkt i den enkelte kundes målsætning, målgruppe og kernebudskaber, lægger vi en skræddersyet strategi, der sikrer kunden størst mulig succes hvad enten der er behov for en proaktiv eller en reaktiv kommunikationsindsats.

Vi hjælper gerne med at definere målgrupper og formulere budskaber, der rammer plet, og vi udtænker et kreativt koncept, der fanger interessen hos medier og målgrupper.

Hos Kompas Kommunikation arbejder vi altid målrettet for at sikre synergi mellem PR og al øvrig kommunikation og markedsføring –

uanset om vi varetager den samlede markedsføring eller blot skal løse en delopgave. Herved sikres større værdi for marketingbudgettet, mere slagskraftig kommunikation og et bedre resultat. Er målsætningen at øge kendskabsgraden? Sikre loyalitet blandt eksisterende kunder? Eller påvirke målgruppens viden, holdning og adfærd?

Kompas Kommunikation tilbyder strategi og rådgivning samt kampagner, der kan sætte dagsorden i medierne, blandt forbrugere, politikere, eksperter og andre KOLs.

PR

Hos Kompas Kommunikation løfter vi PR til et højere niveau. Vi bruger PR som et massemarkedsføringsmiddel og tager ikke bare udgangspunkt i kunden, men også i relevante stakeholders og medier. Vi formidler kundens budskaber, så de bliver løsningen på målgruppens problemer og skaber en nyhedskrog, der opfylder mediernes nyhedskriterier. Derved bliver PR et redskab til både at involvere og engagere stakeholders og sætte dagsorden i medierne.

Hos Kompas Kommunikation har vi specialiseret os i survey-PR. Fordi det virker. Med udgangspunkt i kundens kernebudskaber kan vi foretage en undersøgelse blandt flere tusind danskere eller blandt udvalgte stakeholders.

Surveydata bruger vi til at generere data, der opfylder mediernes nyhedskriterier samtidigt med, at kunden positioneres som løsningen og som videnscenter på området. Via survey-PR kan vi både sikre bred omtale i nationale, regionale og lokale nyhedsmedier samt fagmedier, livsstilsmagasiner og på web. Én survey kan generere data til flere historier. Ligeledes kan surveys bruges til at få intern viden, data til salgs- og annoncemateriale, cases til medierne, permissionopsamling mm.

Kompas Kommunikation har både analyseafdeling, surveysystemer og webpanel in-house. Generelt bruger vi ofte tal til vores PR. For os handler det om at gøre data levende, og om at omsætte statistik og fakta til historier, der taler til følelserne. Vi arbejder dog også med mere traditionelle former for PR, som fx product placement og corporate PR.

DIGITAL KOMMUNIKATION

Hvad enten det drejer sig om direct marketing, udvikling af kampagnesites, web-surveys eller en strategi for synlighed på de sociale medier, er Kompas Kommunikation leveringsdygtige i digitale kommunikationsløsninger.

Digital kommunikation er et vigtigt element i vores survey-PR-kampagner. Derudover har vi mange års erfaring med bl.a. online kundskabskampagner og opbygning af loyalitetsprogrammer og databaser til en-til-en marketing, nyhedsbreve o.lign.

Hos Kompas Kommunikation arbejder vi også strategisk med sociale medier. Via de sociale medier spredes information og holdninger hurtigt fra forbruger til forbruger. Kommunikationen kan ikke bremses, men vi kan arbejde for, at det bliver positive budskaber frem for negative historier, som spreder sig.

Det handler om at være proaktiv, og at have en strategi for sociale medier og viral markedsføring.

 • Opbygning af komplette universer på Facebook?
 • Administration af eksisterende sites?
 • Bloggere som ambassadører for jeres brand?
 • Mobil-apps?
 • YouTube?
 • Virale online-kampagner?

Kompas Kommunikation kan hjælpe.

INVOLVERING

Udgangspunktet for vellykket kommunikation er involvering, for når afstanden mellem virksomhed og forbruger mindskes, opstår personlige relationer og loyalitet. Vi har derfor bl.a. udviklet en model, hvor vi via surveys kombinerer målgruppeinvolvering med PR som massemarkedsføring. Det gør det muligt at gå i kontrolleret dialog med målgruppen, bearbejde forbrugerskepsis og at levere ny og relevant viden til målgruppen.

Hos Kompas Kommunikation har vi også stor erfaring med loyalitetsprogrammer, ambassadørnetværk, opbygning af databaser til mail-dialog, udvikling og administration af Facebook-grupper mm.

For os handler det om både at blive hørt, samt at involvere og engagere målgruppen, så de ændrer holdning og adfærd – og fortæller det gode budskab videre.

KOMPAS ANALYSE

Kompas Kommunikation er et kommunikationsbureau, som altid går analytisk til værks. For at opnå det bedst mulige resultat inddrager vi forskellige analyseværktøjer i vores arbejde, hvor vi særligt har specialiseret os i kvantitative -og kvalitative analyser, stakeholderanalyser samt database kommunikation.
Kompas Analyse skaber nyheder, som sætter dagsordenen i de nationale og regionale medier. Vi åbner døre, som før hen har været lukkede.

Kvantitativ analyse
En kvantitativ analyse giver jer følgende udbytte i jeres kommunikation:

 • Detaljeret indsigt i en bestemt målgruppe og dennes holdning, handling, viden, bevæggrunde m.m.
 • Pressemeddelelser, som bygger på en repræsentativ og valid undersøgelse og dermed en skarp og valid vinkel på historien


I Kompas Kommunikation har vi specialiseret os i pressemeddelelser, som er baseret på fakta og data fra vores egne kvantitative undersøgelser. Vi kalder det survey-PR. Vores analyseafdeling sørger for at sikre validitet, kvalitet og repræsentativitet i alle aspekter af vores undersøgelser, så vores data bliver troværdigt.

Survey-PR er et uvurderligt værktøj, til at skabe troværdige pressemeddelelser med tyngde og valid data. Survey-PR er derfor en god indgangsbillet til journalisterne – også de lokale, da vi har gode erfaringer med at udarbejde survey-baserede pressemeddelelser på tværs af demografiske forskelle som landsdele og ligeledes køn og alder.

Med survey-PR er vi kort sagt med til at sætte dagordenen i medierne.

Er der brug for en case til at underbygge den kvantitative data i pressemeddelelsen, benytter vi egen database til at anskaffe personer, som med deres historie kan supplere data.

Eksempler på kernekompetencer inden for kvantitative analyser:

 • Online spørgeskema: Anvendes bedst ved større målgrupper fx den danske befolkning
 • Telefonisk spørgeskema: Anvendes bedst ved mindre målgrupper fx politikere og virksomheder
 • Postalt spørgeskema: Anvendes bedst ved særlige målgrupper, som er svære at få fat på online
 • Hall-test: Anvendes bedst til pre-undersøgelser af en bestemt målgruppe eller bestemte kommunikationsmaterialer/-budskaber, produkter m.m.


Kvalitativ analyse
En kvalitativ analyse giver jer følgende udbytte i jeres kommunikation:

 • Nuanceret indsigt i målgruppens holdning, handling, væremåde, viden m.m.
 • Afprøvning af teser, fordomme, idéer m.m.


I Kompas Kommunikation har vi rådgivere med mange års erfaring inden for kvalitative interviews – hvad end det er dybdeinterview fx med en specialist eller en fokusgruppe med repræsentanter fra målgruppen. Vores rådgivere er selv med til at udføre disse, da det er vigtigt for optimering af kampagnens budskaber.

Kvalitative undersøgelser giver mulighed for at afsøge vinkler eller udfordringer for en målgruppe, inden der sendes en bred kvantitativ undersøgelse ud til en større målgruppe. Den er med til at understøtte et undersøgelsesdesign til hypoteser/vinkler, som allerede er udarbejdet af rådgiverne og virksomheden.

Til vores kvalitative undersøgelser har vi den store fordel, at vi kan rekruttere via vores eget panel, Kompas Panelet. Afhængig af målgruppen benytter vi også eksterne leverandører.

Vores kernekompetencer inden for kvalitative analyser er følgende:

 • Fokusgruppe: Gruppeinterview med forbrugere, eksperter eller andre interessentgrupper
 • Dybdeinterview: Interview af enkelte personer, herunder specialister
 • Telefoninterview: Telefonisk interview af eksperter, panellister, heriblandt rekruttering af cases til PR-historier

Stakeholderanalyse
En stakeholderanalyse giver jer følgende udbytte i jeres kommunikation:

 • Dybdegående viden om interessenters rationaler og handlingsmønstre
 • Indsigt i potentielle kommunikative muligheder og udfordringer i relation til hver enkelt interessent
 • Overblik over strategisk tilgang til primære og sekundære interessenter


En stakeholderanalyse giver jer et indblik i, hvad jeres interessenter går rundt og tænker, og hvad deres rationaler og handlingsmønstre er. Det gælder interessenter som både har direkte eller indirekte indflydelse på jeres arbejdsgange som fx politikere, embedsmænd, forbrugere, organisationer, eksperter eller andre former for meningsdannere.

I tæt samarbejde udfører vores rådgivere og analyseafdeling en grundig undersøgelse af, hvad og hvorfor jeres interessenter tænker og handler, som de gør. I analysen benyttes en kombination af dybdegående research og kvalitativ analyse.

I stakeholderanalysen giver vi til slut anbefalinger til den strategiske kommunikation på baggrund af analysens konklusioner.


Database kommunikation
Database kommunikation giver jer følgende udbytte i jeres kommunikation:

 • Overblik over allerede eksisterende data eller afklaring af manglende data
 • Indsigt i, hvordan data kan benyttes i kommunikationen
 • Målrettet kommunikationen til den enkelte bruger med forskellige budskaber og styring af dette


Vores analyseafdeling er specialiseret i at målrette differentieret kommunikation til din målgruppe uanset størrelsen. Det afgørende er kvaliteten af data og en sikker styring af processen.

Ud fra den enkelte case kan vores analyseafdeling fragmentere og/eller gruppere større mængder data, som bliver tilpasset kommunikationen / budskabet. Fx til brug i breve, e-mails eller sms. Sidstnævnte bruges særligt til kunder eller borgere, som er tilmeldt en huske-service via mobilen.

HEALTHCARE

Healthcare er vores speciale og udgør halvdelen af Kompas Kommunikations forretning. Vi har mange års erfaring i at skabe forretningsudviklende kommunikation for en lang række medicinalvirksomheder i Danmark, Skandinavien og Europa.

Vi er medstiftere af det nordiske PR-netværk Nordic Relations, og er desuden en del af det europæiske PR-netværk Scholz & Friends, samt det verdensomspændende Healthcare PR-netværk Health Collective Network.

Hos Kompas Kommunikation arbejder vi både med sundhedskampagner, patient awareness og medical marketing, og vi når hele vejen rundt om terapiområdet. Ved at involvere stakeholders (læger, specialister, patientorganisationer og politikere) sikrer vi opbakning, medejerskab og pålidelige resultater, hvilket også minimerer kritiske historier.

Gennem egne undersøgelser blandt patienterne dokumenterer vi barrierer, udfordringer og muligheder. Resultaterne opfylder mediernes nyhedskriterier og sætter mediedagsorden både nationalt og regionalt.

Ved at involvere og udvikle materiale til kundens konsulenter sikrer vi, at resultaterne når helt ud i praksis.

Vi arbejder både med RX og OTC og har blandt andet erfaring med: Angst, kroniske smerter, nervesmerter, hjertekarsygdomme, leddegigt, diabetes, inkontinens, ADHD, astma, skizofreni, KOL, håndkirurgi, migræne, HPV, Hepatitis B, ledsmerter og smertelindring, tandhygiejne, isninger, søvn og snorkning, slankemidler og overvægt, allergi, PMS og overgangsalder, rygeafvænning, mundtørhed, forkølelse, tør hud, babyhudpleje, forstoppelse og diarré, solbeskyttelse, fodsvamp, dårlig ånde, kosttilskud og meget mere.

FMCG & LIFESTYLE

Fast Moving Consumer Goods (FMCG) er et af Kompas Kommunikations kerneområder.

Vi arbejder for at skabe opmærksomhed omkring brands, produkter, virksomheder og kampagner blandt primært forbrugerne, og vi har flere års erfaring som strategisk, kreativ og proaktiv PR-partner for nogle af Danmarks førende FMCG-virksomheder. Vores kunder findes især inden for livsstils-, fødevare- og drikkevarebranchen.

Vores kompetencer inden for FMCG spænder bredt, men vi rådgiver primært om branding og forbrugerinvolvering. Vi spotter nye trends, tænker målgruppeorienteret og går langt i jagten på troværdige

resultater med en høj ROI. Samtidig sætter vi engagement og prioritering af vores kunder i højsædet.

Kompas Kommunikation kan hjælpe med de fleste kommunikationsopgaver, lige fra product placement til de sociale medier. Vi er blandt andet leveringsdygtige i:

 • Strategiske og kreative kampagner
 • Presselanceringer med twist, der vækker interesse
 • Opsigtsvækkende presse- og forbrugerevents
 • Brug af både traditionelle og nye PR- og kommunikationskanaler
 • Koncepter i synergi med anden markedsføring
 • Proaktiv krisehåndtering, der minimerer kritisk omtale

TRAVEL & TOURISM

Kompas Kommunikation har i mange år været pressekontor for nogle af verdens største aktører i rejsebranchen. Blandt andet er vi dansk pressekontor for Hotels.com, som vi sikrer langt over 100 medieomtaler hver eneste måned.

Vi sikrer presseomtaler og markedsfører hoteller, charterrejser, ferielejligheder, hotelbookingportaler og flybookingportaler. Dette gør vi blandt andet via undersøgelser af rejsevaner og holdninger til rejser og rejsedestinationer.

Vi organiserer også presserejser og laver rejseguides, pressemeddelelser og konkurrencer, som understøtter kundernes kernebudskaber. Vi har gode relationer og løbende kontakt til førende danske, skandinaviske og europæiske rejsemedier.

Vi samarbejder tæt med bureauer i Sverige, Norge og Finland samt en række andre europæiske lande, og vi har flere års erfaring i at samarbejde med PR på tværs af landegrænser.

Vi er en del af et europæiske rejse-PR-netværk i 12 lande, som bl.a. samarbejder om Hotels.com. Vi har stort kendskab til, hvordan medielandskabet ser ud i alle de nordiske lande, og vi ved, hvordan de forskellige markeder adskiller sig fra hinanden.

FORSYNING & MILJØ

Vi har specialiseret os inden for forsyningsområdet, og vi har erfaring fra bl.a. fjernvarme, affald og vandforsyning:

 • Udvikling af kommunikationsstrategi
 • Grafisk design og udvikling af markedsføringsmateriale (folder, breve, mails, SMS etc.)
 • Opbygning af databaser, der sikrer overskuelighed i markedsføringsprocessen
 • PR og annoncering
 • Ambassadørprogrammer
 • Dialog med potentielle kunder på gaden og via telefon
 • Udvikling af hjemmesider til både eksisterende og nye kunder – Bl.a. med små film om fjernvarme og beregningsværkstøjer, der nemt kan vise besparelserne ved skift til fjernvarme

Et vigtigt fokusområde er fjernvarme, hvor vi effektivt hjælper en lang række selskaber og kommuner i hele landet med at skabe større tilslutning. Vores udgangspunkt her er målrettet beboer- og erhvervsinvolvering for at sikre opbakning og tilslutning til fjernvarme. Vi har udviklet en model, der kombinerer et nyudviklet databaseværktøj med beboerinvolvering og markedsføring.

På vores stand på Dansk Fjernvarmes Landsmøde i oktober 2012 og 2013 præsenterede vi en kort film herom, som du kan se ovenfor.

UDDANNELSE & ORGANISATION

Hos Kompas Kommunikation har vi stor erfaring med rekrutterings- og brandingkampagner for uddannelsesinstitutioner og større organisationer. Her kræves et særligt øje for målgruppetænkning og synergi på tværs af kommunikationsplatforme, hvilket er nogle af vores spidskompetencer. De tre typiske udfordringer for uddannelser og organisationer er:

Rekruttering
Hvordan får vi nok studerende eller medlemmer? Og hvordan sikrer vi, at vi får de rigtige folk ind, som både er motiverede, engagerede og loyale?

Branding
Hvordan får vi profileret det ønskede image af uddannelsen eller organisationen udadtil? Og hvordan sikrer vi kontinuerlig synlighed og awareness omkring vores budskaber?

Fælles identitet
Hvordan finder vi en fælles identitet på en uddannelse med mange forskellige uddannelsesspor eller i en organisation, der netop har undergået omstruktureringer? Og hvordan skaber vi bred intern opbakning til denne identitet?

Dertil kommer ofte et behov for politisk og økonomisk opbakning – i form af donationer, fondsmidler og indflydelse, eller i form af bevillinger og tildeling af midler fra politikernes side.

Vi har blandt andet arbejdet for:

Konservatorskolen
Vi sikrede 2,7 gange flere ansøgere i 2013 end ved det foregående optag. En fremgang på 169%. Det gjorde vi bl.a. via en høj grad af målgruppeinvolvering.

UCC – professionsskolen
Vi hjalp med at opbygge en fælles identitet på tværs af UCCs uddannelseslinjer, og brandede lærer- og pædagoguddannelserne eksternt for at skaffe flere kvalificerede ansøgere.

SF – Valget 2007
Vi sikrede en medlemsfremgang på 29% og en fordobling af stemmer ved valget. Blandt andet gennem en konkretisering af SFs budskaber og en online mobilisering af potentielle vælgere.

Danmarks Naturfredningsforening
Vi hjælper DN med at udvikle en grundfortælling og synliggøre DN’s eksistensberettigelse.

AK Samvirke
Vi sikrede flere unge medlemmer i A-kasserne og større bevidsthed om vigtigheden af A-kasser. Det gjorde vi bl.a. via en målgruppesegmenteret vidensdyst og oplysningskampagne.

ATP
Vi hjalp med at opnå synlighed i medierne og positionere ATP som ansvarligt videnscenter inden for pensionsområdet. Bl.a. via omfattende undersøgelser og forbrugerinvolvering.

FINANCE

Hos Kompas Kommunikation har vi i mange år arbejdet med at rådgive og lave effektive kommunikationskampagner for både banker, pensionsselskaber, money transfers, investeringsselskaber og valutavirksomheder.

Vi forstår at gøre emner som pension, opsparing og valutaveksling interessant for den brede befolkning, og få emner som disse på dagsordenen i både finansmedier, nationale nyhedsmedier, lokale ugeaviser mm. Ligeledes bearbejder vi forbrugerskepsis, opbygger loyalitet og fortæller proaktivt de positive historier, der adskiller kunden fra konkurrenterne og som positionerer kunden i medierne på en troværdig og positiv måde.

Vores kompetencer inden for finansiel kommunikation dækker både PR, annoncering, loyalitetsprogrammer, nyhedsbreve, oplysningskampagner, events, markedsanalyser og trykte informationsmaterialer. Ligeledes har vi hjulpet med opbygningen af interne PR-afdelinger og rådgivet i proaktiv PR.

KOMPAS NORDIC

Vi har etableret stærke partnerskaber med relevante og specialiserede bureauer i de nordiske lande og i hele verden. Vi garanterer gode resultater i alle vores kampagner. Både globalt, nordisk, nationalt og lokalt.

Kompas Kommunikation er det eneste nordiske bureau i det verdensomspændende Health Collective Network. Læs mere på thehealthcollectivenetwork.com

I norden fungerer vi som one point contact til resten af norden via vores partnere i bl.a. Nordic PR Partners. Læs mere på nordicprpartners.com

Vi er desuden en del af det europæiske PR-netværk Scholz & Friends. Læs mere på s-f.com

kompas_verdenskort

ANSATTE

Thomas Hartvig

Partner/Direktør

Bo Falsig

Partner/CEO

Kirstine Bøving Andersen

Chef for FMCG & Lifestyle / Senior Kommunikationsrådgiver

Stine Røpke Lindrup

Senior Kommunikationsrådgiver

Camille Aulkær Andersen

Senior kommunikationsrådgiver

Sara Ringgaard Price

PR-ansvarlig / Sr. Kommunikationsrådgiver

Katrine Norborg

Senior Kommunikationsrådgiver

Christine Monberg

Kommunikationsrådgiver

Anna Elena Petersen

Kommunikationsrådgiver

Lotte Christensen

Kommunikationsrådgiver

Umut Tas

Analyseansvarlig

Maria Degnboel

Projektkoordinator

Trine Marie Kristensen

Kommunikationsassistent

Frederik Fallesen

Kommunikationsassistent

Eva Sidsel Agner Pedersen

Kommunikationsassistent

Josephine Alling Møller

Kommunikationsassistent

Michael Nyrop & Ole Caspersen

Tilknyttet kreativt og grafisk team

Erik Kehn Jensen

Medical Advisor

Bo Bernichow

AD/grafik

Nordic PR Partner Sweden: JMW

Björn Mellstrand

Partner / VD

Lisa Öhrqvist

Kommunikationsrådgiver

Anders Widlund

Kommunikationsrådgiver

Ina Zackari-Näär

Kommunikationsrådgiver

Nordic PR Partner Norway: involvePR

Ingalill Sandal

Partner / PR-rådgiver

Anne Reed-Larsen

Daglig leder / PR-rådgiver

Ingvild Mørkved

Kommunikasjonsrådgiver

Pernille Berg

PR-rådgiver

KOMPAS PANELET

6.000 danskere deltager nu i Kompas Panelet. Du kan også være med.

Som medlem af Kompas Panelet modtager du jævnligt invitationer til forskellige undersøgelser, konkurrencer og vidensdyste. Undersøgelserne varierer i længde og kan handle om alt fra rejsevaner til helbred og sundhed. Vi trækker som regel lod om præmier af forskellig art blandt deltagerne i de enkelte undersøgelser.

Det er gratis og uforpligtende at være med. Hvis du tilmelder dig Kompas Panelet, behandler vi alle dine oplysninger anonymt og fortroligt. Vi videregiver dem ikke til andre, og du kan til enhver tid afmelde dig igen.

Tilmeld dig Kompas Panelet: Klik her

Læs om Kompas’ persondatapolitik
Læs om
Særlige vilkår for deltagelse i Kompas Panelet

FIND OG FØLG OS

Kompas Kommunikation ApS
Toldbodgade 55
1253 København K

T: (+45) 70 20 21 31
F: (+45) 39 17 89 10
E: info@kompas.dk

CVR: 28 12 66 97

Se vores medarbejdere her.

 

Følg os
Vi er selvfølgelig også på de sociale medier:

Følg os på Facebook
Følg os på Instagram
Følg os på LinkedIn

Drejer din henvendelse sig om pressekit, invitation til event eller ønsker du at blive tilføjet vores bloggerkartotek, så kontakt fmcg@kompas.dk 

JOB

Vi er altid interesserede i at knytte bånd til evt. kommende kollegaer. Hvis du har relevant erfaring, er du derfor velkommen til at sende dit CV til job@kompas.dk, så vi kan tage en uforpligtende kop kaffe ved lejlighed.